فرا تحلیل مطالعات انجام شده مردم شناسی فرهنگی و آموزش و نقش آن در توسعه زنان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. گروه علوم اجتماعی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس،ایران، margorji@yahoo.com

چکیده

چکیده
ارزش یکی از محوری ترین مفاهیمی است که در علوم اجتماعی و مردم شناسی مطرح است. بنابر این اگر فرهنگ وآموزش ارزشها در  زنان تغییر یابد در نهایت موجب ارتقأ و توسعه زنان می شود. هدف از تحقیق حاضر، پژوهش در حوزه فرهنگ وآموزش و ارزشها ی اجتماعی زنان است و نقشی که این متغییر ها در توسعه زنان دارد . روش تحقیق حاضر  فرا تحلیلی و توصیفی است. که در بخش اول ارزیابی تئوریک و روش تحقیقات  مطالعه شده است . بخش دوم طبقه بندی و جمع بندی تحقیقات با متغیرهای موضوع تحقیق صورت گرفته است. برای این منظور بیش از 29 مقاله در نظر گرفته شده است. ابتدا مهمترین متغیرهای تاثیر گذار و سپس متغییر متوسط در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج نشان داد که متغیر  نفوذ فرهنگ، ارزش ها، هویت، سن، تحصیل، نظام آموزش، رسانه، خانواده به عنوان تاثیر توسعه در  بعد مشارکت فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی زنان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، سپس راهکارهایی با توجه به متغیرهای تحقیق خطاب به نهادها  ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها