بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی ، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران (نویسنده مسئول) fathi.soroush@gmail.com

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی  رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه می باشد.روش این تحقیق پیمایشی وتکنیک جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  تأیید گردیده است(83/0) جامعه آماری کلیه کارکنان بانک رفاه صف و ستاد شهر تهران  که  کل تعداد جامعه آماری در این تحقیق 1454نفر و نمونه آماری 400 نفربا استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید.یافته های تحقیق نشان داد:8/25 نمونه مورد مطالعه میزان رضایت شغلی خود را متوسط و 4/65 درصد از پاسخگویان از شغل خود رضایت کامل را دارند و تنها 9/7 درصد ناراضی هستند.وضعیت سرمایه اجتماعی در بین پاسخ گویان  از سطح بالایی برخوردار است (2/63) و وضعیت سرمایه اجتماعی دربین 2/18 در سطح متوسط است و  در بین 6/17 در سطح پایین می باشد.بررسی رابطه متغیرها نشان داد بین  سرمایه اجتماعی و ابعاد آن  رضایت شغلی رایطه وجود دارد و بر اساس تحلیل رگرسیونی متغیر های برخورداری از امکانات رفاهی ،همبستگی اجتماعی ،روابط اجتماعی،اعتماد اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و  سرمایه اجتماعی 5/68  درصد از تغییرات واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین می کنند

کلیدواژه‌ها