تعداد مقالات: 170
102. تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی جمعیتی بر مهاجرت افغان ها در شهرستان دماوند در سال 1398

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 127-141

محمد علی جعفری؛ شیرین احمد نیا؛ حسین هاشمی داران


103. بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 135-154

آرش رحمانی؛ ولی الله نظری؛ رضا طاهرخانی


104. تأثیر مهارت های زندگی بر سلامت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه رودهن سال92

دوره 7، شماره 26، بهار 1394، صفحه 139-160

منیژه پاکنژاد؛ محمد جواد قائدمحمدی


105. بررسی رشد جمعیت بر نابهنجاری های اقتصادی – اجتماعی در شهر رودهن سال 1391

دوره 7، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 145-168

علی اکبر ارشدی؛ حسن هاشمی داران


106. رابطة آسیبها و انحرافهای اجتماعی با متغیرهای روان شناختی دانشآموزان

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 147-157

آسیه معمار؛ فریدون کامران


107. بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 149-168

محمدحسین اسلامی؛ جعفر رجبلو؛ محسن داودخانی


110. مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان

دوره 10، شماره 38، بهار 1397، صفحه 93-120

شهلا انزلچی؛ علی اکبر سیف؛ هادی بهرامی؛ مهرداد نوابخش


111. طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمان های دانش محور (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

دوره 11، شماره 42، بهار 1398، صفحه 119-140

طاهره آقامیرزایی محلی؛ مریم تقوایی یزدی؛ رضا یوسفی سعید آبادی


112. تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، بهار 1396، صفحه 121-131

تهمینه شمس مشهدی؛ مجید کفاشی


115. حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 139-158

زهرا سرحدی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ توکل حبیب زاده


116. بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه مازندران)

دوره 10، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 140-173

مهرداد صالحی؛ منوچهر پهلوان؛ علی اصغر شجاعی


117. تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر*

دوره 11، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 142-162

فاطمه حاجی محمدی؛ سیمین دخت رضاخانی


119. شناخت عوامل موثر در توسعه روابط عمومی الکترونیک(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن)

دوره 8، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 145-162

اسماعیل طاهری؛ محمد رضا کریمی؛ حسن هاشمی داران


120. رابطه مشارکت در ورزش با میل به خشونت در محیط کار در معلمان ورزش

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 150-219

فاطمه پرویزی عمران؛ بهرام صالح نیا


121. تأثیر مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 155-167

رضا مرادی؛ محمد باقر تاج الدین؛ سارا محمد پور


122. کنشها و نمودهای اجتماعی زنان در ادبیات داستانی معاصر

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 157-178

حمید ودادی؛ حبیب الله آقابخشی


125. تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 169-192

حسین نورانی کوتنائی؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحواِِِئجی