تعداد مقالات: 170
51. مشکلات اجتماعی زنان سالمندآسایشگاه کهریزک

دوره 7، شماره 26، بهار 1394، صفحه 73-113

سارا آورزبانی؛ علی ملک پور


52. وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393)

دوره 7، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 79-97

شکوفه اصانلو بختیاری؛ حبیب آقابخشی؛ مجید کفاشی


53. شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 84-103

سوده ترابیان؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ احسان گرایی؛ سیدعلی اکبر فامیل روحانی


54. طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

دوره 10، شماره 38، بهار 1397، صفحه 45-65

حمید رضائی؛ روح اله سمیعی؛ حسین دیده خانی؛ سامره شجاعی


55. نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین

دوره 9، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 47-63

ساسان ودیعه؛ سعید کشانی؛ جعفر رجبلو


60. رابطه پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 71-90

افسانه وارسته فر؛ حمیده ژیان باقری


62. بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج)

دوره 8، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 79-104

سید احمد حسینی؛ نجمه وکیلی؛ علی حسن توفیقیان فر


66. شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 87-103

وحیده بهاورنیا؛ ناصر پورصادق؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی3


70. تاثیر حق طلاق زوجه درفروپاشی خانواده

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 105-120

سیما اسمعیل پور؛ طیب افشار نیا


71. بهبود عملکرد عاملها در جامعه مصنوعی با استفاده از یادگیری تقویتی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 107-125

امیر پویان خدابخشی؛ آرش رحمان؛ محسن روحانی