تعداد مقالات: 170
26. تحلیل توصیفی درباره خانواده، ازدواج رسمی و ازدواج ( زیر یک سقف یا سفید) در ایران

دوره 11، شماره 42، بهار 1398، صفحه 33-50

مرضیه گرجی پشتی؛ محمد هادی منصور لکورج2؛ سعید سام دلیری


27. ساختار پسامدرن به مثابه‌ی الگوی اصلی جامعه شناختی در آثار فیلیپ سولرس

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 36-56

سمانه سادات میرعابدی شیرازانی؛ کریم حیاتی آشتیانی


29. بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترک ‌زبان در برنامه‌های شبکه استانی سهند

دوره 11، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 40-59

علی بقایی سرابی؛ صمد رسول‌زاده اقدم؛ میثم علویان سوق


33. مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 49-67

حجت الله ابراهیمیان؛ توکل لطفی


35. بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 71-100

مصطفی ازکیا؛ حبیب الله زنجانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ هادی برغمدی


36. برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 89-58

علی فلاحی؛ مجید کفاشی؛ بهرنگ صدیقی


38. بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران)

دوره 10، شماره 38، بهار 1397، صفحه 35-45

بهاره همت پور؛ رضا علی محسنی؛ امیرمسعود امیرمظاهری


40. نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی

دوره 9، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 41-60

زهره میرحسینی؛ زهره دوگچی؛ سمیه نصیری


43. مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 57-77

نظر ملک رئیسی؛ حسین مهرپورمحمدآبادی؛ ابومحمد عسگرخانی


45. مقایسه رضایت زناشویی در کارمندان مرد طرح اقماری و غیر اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

دوره 8، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 61-77

آرش غنچه؛ فریبا نبوی آل آقا؛ فهیمه قبیتی


46. ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 64-86

عباس شعبانی؛ سید ابوالفضل حسینی؛ فرهاد بلالی


47. پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی براساس هوش هیجانی و جو سازمانی

دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 65-86

ابوالقاسم هاشمی؛ فتاح ناظم


48. اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 71-84

فرزانه شاهرخی؛ حق رضا عیوضی؛ اشرف باباخانلو؛ بهزاد شوقی


49. جهانی شدن وتوسعه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 71-101

حشمت الله فلاحت پیشه؛ قاسم مشیایی