کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر باروری زنان شاغل در بهزیستی استان تهران

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 62-76

بیتا عزیزی؛ محمدجواد قائدمحمدی


برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 10، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 89-58

علی فلاحی؛ مجید کفاشی؛ بهرنگ صدیقی