کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 89-58

علی فلاحی؛ مجید کفاشی؛ بهرنگ صدیقی