کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: فرایند مدرنیته- فروغ فرخزاد- صادق هدایت- ادبیات معاصر ایران- تفسیر گرایی
تعداد مقالات: 1
1. فرایند گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مطالعه موردی روش ‌شناسی صادق هدایت و فروغ فرخ‌ زاد)

دوره 9، شماره 34، بهار 1396، صفحه 19-21

محمود عظیمی رستا؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ حسین آقاجانی مرساء