کلیدواژه‌ها = اخلاق
شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا

دوره 11، شماره 44، مهر 1398، صفحه 87-103

وحیده بهاورنیا؛ ناصر پورصادق؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی3


اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1394، صفحه 193-210

پریسا حسن زاده؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ طاهره حسومی