کلیدواژه‌ها = پیامد اجتماعی
پیامدهای اجتماعی طرح‌های انتقال آب با تاکید بر مفهوم شهروندی

دوره 14، شماره 56، آبان 1401، صفحه 15-42

امیر جعفری آزاد؛ خلیل میرزایی؛ سیف اله سیف اللهی