نویسنده = علی اکبر ارشدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رشد جمعیت بر نابهنجاری های اقتصادی – اجتماعی در شهر رودهن سال 1391

دوره 7، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 145-168

علی اکبر ارشدی؛ حسن هاشمی داران