نویسنده = نیر پیراهری
تعداد مقالات: 1
1. شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 125-151

اعظم شیرین بیان؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری