نویسنده = آرش رحمان
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد عاملها در جامعه مصنوعی با استفاده از یادگیری تقویتی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 107-125

امیر پویان خدابخشی؛ آرش رحمان؛ محسن روحانی