نویسنده = سروش فتحی
تعداد مقالات: 4
2. تبین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران سال1395

دوره 12، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 34-52

حسین بشیری گیوی؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


3. بررسی نقش دین بر همبستگی اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران

دوره 8، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 31-64

حسنعلی تاتار؛ سروش فتحی


4. شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار)

دوره 8، شماره 29، اسفند 1394، صفحه 125-151

اعظم شیرین بیان؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری