نویسنده = فریدون کامران
تعداد مقالات: 3
2. جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 153-172

مهدی اختر محققی؛ فریدون کامران


3. رابطة آسیبها و انحرافهای اجتماعی با متغیرهای روان شناختی دانشآموزان

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 147-157

آسیه معمار؛ فریدون کامران