نویسنده = محمد هادی منصور لکورج2
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توصیفی درباره خانواده، ازدواج رسمی و ازدواج ( زیر یک سقف یا سفید) در ایران

دوره 11، شماره 42، خرداد 1398، صفحه 33-50

مرضیه گرجی پشتی؛ محمد هادی منصور لکورج2؛ سعید سام دلیری