نویسنده = هدی جنتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 15-35

محمدجواد قائدمحمدی؛ دکتر محمدرحیم رسولی آزاد؛ هدی جنتی