نویسنده = علی اصغر شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه مازندران)

دوره 10، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 140-173

مهرداد صالحی؛ منوچهر پهلوان؛ علی اصغر شجاعی