نویسنده = حمید رضائی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

دوره 10، شماره 38، بهار 1397، صفحه 45-65

حمید رضائی؛ روح اله سمیعی؛ حسین دیده خانی؛ سامره شجاعی