نویسنده = ساسان ودیعه
تعداد مقالات: 1
1. نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین

دوره 9، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 47-63

ساسان ودیعه؛ سعید کشانی؛ جعفر رجبلو