قابل توجه ارائه دهندگان مقاله

 

ضمن تشکر و استقبال از دریافت مقاله شما، بدینوسیله به استحضار می رساند براساس بخشنامه شماره 62815/10 مورخ 4/10/98 دانشگاه آزاد اسلامی و نامه شماره 2651/621 مورخ 28/1/99 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن خواهشمند است برای ارسال داوری و چاپ مقاله به صورت الکترونیکی در دو مرحله مبالغ زیر را به حساب( 0105830583003) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن واریز نمایید و فیش واریزی را به کارشناس فصلنامه ارسال نمایید.

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده در صورت تأیید برای داوری مبلغ 000ر500ر1 ریال

2. در صورت تأیید داوری و ارسال برای چاپ الکترونیکی                   مبلغ 000ر500ر3 ریال

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 49، زمستان 1399، صفحه 1-220 

6. آموزش به‌مثابه قابلیت در برنامه‌های توسعه‌ی کشور

صفحه 142-163

شاهرخ اشجع مهدوی؛ معصومه رشاد؛ ابراهیم متقی